Archive for the ‘Choroby zakaźne’ Category

Dżuma

Chorobę wywołuje pałeczka Yersinia pestis, wrażliwa na ogrzewanie oraz środki odkażające, a oporna na niskie temperatury. Choroba należy do najbardziej zaraźliwych, zwłaszcza w postaci płuc­nej. W ubiegłych wiekach powodowała największe ze znanych w dzie­jach świata epidemie i masowe zgony. Niebezpieczeństwo nie wygasło do dzisiaj, gdyż w wielu częściach świata dżuma występuje na określo­nych terenach wśród dzikich gryzoni, stanowiących rezerwuar zaraz­ka. W pewnych warunkach zakażenie przenosi się na szczury domowe i wędrowne, które stają się źródłem zakażenia dla człowieka. Wskaź­nik podatności wynosi 0,85. Przenosicielem dżumy gruczołowej (dymieniczej) jest pchła szczura (Xenopsylla cheopis). Zarazki z wrót zakażenia w nakłutej skórze przenikają do węzłów chłonnych, a także do krwi. U niektórych chorych dochodzi wtórnie do rozwoju dżumy płucnej, w której zakażenie bardzo łatwo przenosi się na ludzi na drodze kropelkowej i może dojść do szybko szerzącej się epi­demii. Okres wylęgania w dżumie gruczołowej wynosi 3 — 6 dni, w płucnej — 2 — 3 dni.

Dżuma gruczołowa zaczyna się nagle dreszczami, gorączką, bólami głowy, odurzeniem i podnieceniem. Na błonach śluzowych i skórze powstają zmiany krwotoczne. Między 2 a 5 dniem tworzą się bolesne obrzmienia węzłów chłonnych (dymienice), w zależności od umiejscowienia wrót zakażenia — pachwinowych, pachowych lub kar­kowych. Zwykle ulegają one zropieniu i przebiciu. W pomyślnym prze­biegu gorączka i inne objawy ustępują powoli, w ciągu 2 tygodni.

Dżuma płucna (wtórna i pierwotna) rozpoczyna się nagle go­rączką, silną dusznością i suchym kaszlem. Wkrótce występuje krwioplucie i sinica, po 2-5 dniach następuje obrzęk płuc i śmierć.

Dżuma posocznicowa (pierwotna lub rozwijająca się w prze­biegu innych postaci dżumy) jest stanem ciężkiego zatrucia. Zgon mo­że nastąpić w ciągu 1 — 2 dni.

Postępowanie w podejrzeniu lub rozpoznaniu dżumy podobne jak w cholerze. Okres kwarantannowy trwa co najmniej 6 dni.

Leczenie przyczynowe polega na stosowaniu dużych dawek określonych antybiotyków, w ciężkich przypadkach w połączeniu z in­nymi antybiotykami. Leczenie objawowei opieka są analogicz­ne jak w innych ciężkich chorobach zakaźnych. Jednorazowe szcze­pienie ochronne może zapewnić odporność na stosunkowo krót­ki czas (do 8 miesięcy lub niewiele dłuższy).

Cholera

Chorobę wywołuje przecinkowiec cholery, pałeczka często podobna do przecinka, występująca w dwóch biotypach. Jeden z nich (Vibrio cholerne) dominował w dawnych epidemiach i był stale roz­przestrzeniony na Półwyspie Indyjskim. Ostatnio rozpowszechnił się szeroko i jest częściej spotykany przecinkowiec typu El Tor, bardziej oporny na czynniki fizykochemiczne środowiska. Zasięg geograficzny epidemii na świecie nie zmniejsza się. W ostatnich latach wystąpiły epidemie również w krajach europejskich: ZSRR, CSRS, Włoszech, Portugalii, Hiszpanii. W Polsce cholera nie występuje od 1922 r., lecz w każdej chwili może być zawleczona, zwłaszcza drogą lotniczą (jeden przypadek zanotowano w 1981 r. w Warszawie). Źródłem zakażenia jest człowiek chory lub nosiciel w okresie pochorobowym. Nosiciel­stwo spotyka się również u osób zdrowych, które mają styczność z oso­bami chorymi. Zakażenie jest przenoszone przez pokarm, wodę, a tak­że za pośrednictwem przedmiotów używanych przez chorych. Podat­ność na chorobę jest wysoka. W powstaniu choroby główną rolę od­grywa enterotoksyna przecinkowca, działająca zaburzająco na trans­port wody i elektrolitów poprzez ścianę jelita cienkiego. Okres wylę­gania wynosi od kilku godzin do 5 dni.

Objawy. Choroba ma nagły początek i gwałtowny przebieg bezgorączkowy, z szybko narastającą biegunką, bez bólów brzucha. Stolce szybko tracą charakter kałowy i przybierają wygląd wodnisto-ryżowaty, są wydalane bez parcia w dużych ilościach (kilka, kilkanaście lub nawet więcej litrów w ciągu doby). Obok biegunki charakterystyczne są obfite chlustające (jak fontanna) wymioty bez poprzedzających nudności. Silne odwodnienie i utrata elektrolitów powodują suchość błon śluzowych i skóry, kurczowe bóle mięśni i prowadzą do zapaści oraz bezmoczu, co może się skończyć śmiercią. Często choroba ma przebieg łagodniejszy lub nawet zupełnie lekki, przypominający zatru­cie enterotoksyną gronkowcową. Bardzo rzadko przebieg jest piorunu­jący, gdy z powodu porażenia jelit brak jest biegunki (postać sucha); przy bardzo silnym zatruciu organizmu zgon następuje w ciągu kilku godzin. Wywiad epidemiologiczny i zespół objawów pozwalają na pow­zięcie podejrzenia choroby, lecz rozpoznanie ustala się w oparciu o badanie bakteriologiczne stolców i wymiocin.

Postępowanie. Każdy przypadek podejrzenia lub rozpoznania cholery wymaga natychmiastowego zgłoszenia (np. telefonicznie) wo­jewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu lub dyżurnemu lekarzowi wo­jewódzkiemu. Lekarz badający chorego wydaje zakaz opuszczania przez chorego i osoby ze stycznością z nim pomieszczenia oraz wstępu do tego pomieszczenia innym osobom. Następuje od razu przymusowe leczenie szpitalne na oddziale wskazanym przez władze, jak również izolacja osób ze styczności z chorym w tzw. izolatorium w celu obserwacji lekarskiej w ciągu co najmniej 5 dni (ścisła kwarantanna). Przepisy międzynarodowe przewidują zgłoszenia telegraficzne przez władze państwowe do Światowej Organizacji Zdrowia.

Leczenie. W pierwszym okresie najważniejsze jest uzupełnianie strat płynów ustrojowych i elektrolitów. Stosuje się „kroplówki” roz­tworów wodnych zawierających elektrolity (chlorek sodu, potasu, kwaśny węglan sodu). Po wyprowadzeniu chorego ze wstrząsu – le­czenie antybiotykami.

Leczenie dietetyczne jest zbliżone do żywienia chorych z czerwonką lub z zatruciem pokarmowym. Istnieje możliwość uodpor­nienia szczepionką z zabitym zarazkiem, lecz odporność jest krótko­trwała (do 6 miesięcy).

Pełzakowica

Pełzakowica lub ameboza, czyli czerwonka pełzakowa. Chorobę wywołuje pełzak czerwonki (Entamoeba histolytica), pierwotniak poru­szający się przez wytwarzanie wypustek (nibynóżek). Trofozoit, tj. wegetatywna postać duża (25 — 30 /im), pasożytuje w ścianie jelita gru­bego, gdzie powoduje powstawanie głębokich owrzodzęń. Czasami pełzaki mogą wraz z prądem krwi układu wrotnego przedo­stać się do wątroby i spowodować rozwój drobnych ropni lub poje­dynczego większego ropnia. Rzad­ko lokalizują się w płucach, wyjąt­kowo (w przypadkach zaniedba­nych) w skórze lub mózgu. Mała postać trofozoita (ok. 15 /im) bytu­je w świetle jelita grubego i jest nieszkodliwa, ma stanowić formę przejściową do cysty (forma przetrwalnikowa), która jest postacią inwazyjną po wydaleniu Z kałem. Okres wylęgania wynosi od kilku dni do kilku miesięcy. Cho­roba jest szeroko rozpowszechniona w wielu krajach o ciepłym klima­cie. Zawleczona do Polski przebiega najczęściej bezobjawowo.

Objawy. W inwazji objawowej choroba najczęściej przebiega w postaci jelitowej i manifestuje się bólami brzucha, niekiedy sil­nymi o charakterze kolki, nasilającymi się po spożyciu jarzyn, owo­ców i potraw smażonych lub po wysiłku. Jednocześnie lub nieco póź­niej występują męczące parcia i biegunka ze stolcami śluzowo-krwistymi. Ta faza czerwonkowa mija. Po okresie złagodzenia (remisji) dalszy przebieg jest przewlekły, z zaostrzeniami i remisjami, z okre­sowymi bólami brzucha i biegunką, zwykle bez krwi w stolcu, oraz okresowymi zaparciami. W postaci wątrobowej dominują sil­ne bóle w prawym podżebrzu, gorączka, dreszcze, wymioty, utrata apetytu, wychudzenie. Pomocne w rozpoznaniu są badania parazyto­logiczne.

Leczenie. W inwazji bezobjawowej leczenie ogranicza się do po­dawania tzw. leków kontaktowych. W postaciach objawowych stosuje się leki we wstrzyknięciach lub doustnie, podaje witaminy z grupy B i witaminę C oraz stosuje dietę bez jarzyn, owoców, potraw smażonych i ciężko strawnych. W ropniu wątroby może być konieczne leczenie operacyjne.

Zapobieganie to przede wszystkim przestrzeganie zasad higie­ny osobistej oraz dokładne mycie warzyw. W Polsce chorzy podlegają rejestracji i przymusowemu leczeniu w opiece zdrowotnej otwartej. Istnieje również obowiązek poddawania badaniu parazytologicznemu osób delegowanych do krajów, w których istnieje możliwość zarażenia się, zarówno przed wyjazdem z kraju, jak i po powrocie.

Malaria

Malaria, czyli zimnica. Tę chorobę pasożytniczą wywołują aż 4 ga­tunki pierwotniaków zarodźców z rodzaju Plasmodium, a mianowicie: P. vivax, P. ovale, P. falciparum oraz P. malariae. Choroba jest bardzo rozpowszechniona w strefie równikowej i podzwrotnikowej, powoduje duże szkody biologiczne u ludności i przynosi duże straty społeczno-ekonomiczne. Zwalczanie jej napotyka ogromne trudności, a wysił­ki w tym kierunku Światowej Organizacji Zdrowia dały tylko częścio­we rezultaty. W Polsce w wyniku zorganizowanego zwalczania (przy sprzyjającym temu umiarkowanemu klimatowi) nastąpił zanik tej cho­roby, dawniej rodzimej, choć na ogół niezbyt częstej.

Rozwój pasożytów jest złożony, przebiega przy udziale dwóch żywi­cieli: człowieka, u którego rozmnażają się przez bezpośredni podział (schizogonia), i komara widliszka (Anopheles), w którym zarodźce przechodzą rozwój płciowy (sporogonia). Pasożyty w postaci tzw. sporozoitów z gruczołów ślinowych samicy komara są wstrzyki­wane do skóry człowieka w czasie ssania krwi. Z krwią przenikają do wątroby, gdzie w komórkach miąższowych namnażają się. Następnie po okresie wylęgania, wynoszącym ok. 2 tygodnie przy inwazji P. vivax, P. ovale i P. falciparum i ok. miesiąca w zakażeniu P. malariae, atakują krwinki czerwone wywołując chorobę. Po 1-2 tygodniach we krwi obwodowej pojawiają się gametocyty (postacie płciowe), a dalszy ich rozwój możliwy jest w komarze. Szkody w organizmie wyni­kają nie tylko z niszczenia krwinek i spowodowanej tym niedokrwi­stości, ale także ze zmian w sieci drobnych naczyń, doprowadzających do zaburzeń krążenia i oddychania w narządach wewnętrznych. Zmia­ny są najbardziej nasilone w malarii tropikalnej, czyli trzeciaczce złośliwej, którą wywołuje P. falciparum. Mniejsze szkody powodu­ją i mają łagodniejszy przebieg: trzeciaczka wywołana przez P. vivax, trzeciaczka łagodna, której sprawcą jest P. ovale i czwartaczka wywołana przez P. malariae.

Objawy i przebieg. Charakterystyczne dla zimnicy są napa­dy gorączkowe. Rozpoczynają się one nagle, silnymi dreszczami i bólami głowy, chory odczuwa dojmujące ziębienie (stadium zimne). Po 1-2 godz. występuje gorączka do 40 —41°C, niepokój, skóra z poprzed­nio bladej staje się czerwona, sucha, nasilają się bóle głowy, częste są wymioty. Po 2-4 godz. tego stadium gorączkowego następują zlewne poty i spadek temperatury ciała, nieraz poniżej normy. Chory czuje się osłabiony, senny. Przez następną dobę w trzeciaczce lub dwie doby po czwartaczce samopoczucie chorego jest dobre, po czym występuje kolejny napad. Napady są związane z cyklicznym rozwo­jem pasożyta w krwinkach czerwonych, stąd ich regularność (w tych samych godzinach). U osób nie leczonych przyczynowo takich napa­dów może być kilka w inwazji P. ovale lub kilkanaście w innych po­staciach. Częsta jest opryszczka wargowa, powiększają się wątroba i śledziona, narasta niedokrwistość. Nie zawsze napady są regularne. Dzieje się tak zwłaszcza w malarii tropikalnej, w której gorączka mo­że występować nieco wcześniej lub nieco później niż 48 godz. albo przebiega nieregularnie. W tej inwazji występują zespoły objawów mo­gące przypominać inne choroby. Najgroźniejsze dla życia chorego są: postać mózgowa z zaburzeniami świadomości i śpiączką oraz postać wstrząsowa ze spadkiem ciśnienia i niewydolnością krą­żenia. Mogą zdarzać się również inwazje z objawami płucnymi lub żołądkowo-jelitowymi. Po okresie napadów i ustąpieniu gorączki wystę­pują po pewnym czasie, różnie długim u poszczególnych osób, nawroty choroby, zazwyczaj przez 2-3 lata. Nawroty czwartaczki mogą zda­rzać się po wielu latach.

Postępowanie i leczenie. Osoby podejrzane o malarię (sta­ny gorączkowe u ludzi przebywających poprzednio w krajach z mala­rią endemiczną) poddawane są badaniom krwi na obecność postaci rozwojowych pasożyta w krwinkach czerwonych, często także gameto- cytów (krew pobiera się w czasie gorączki, najlepiej podczas dreszczy). Chorzy są leczeni szpitalnie, a choroba musi być zgłoszona w sanepi­dzie. W leczeniu stosuje się doustnie chlorochinę (arechinę) lub amodiachinę. W zespole mózgowym niezbędne jest najpierw możli­wie wczesne podanie dożylnie chininy lub chlorochiny.

Po zakończonym leczeniu zimnicy wywołanej przez P. vivax lub P. ovale podawana jest dodatkowo primachina w celu zapobieżenia na­wrotom. Osoby czasowo przebywające w okolicach z endemiczną ma­larią powinny zapobiegawczo przyjmować chlorochinę (arechinę) po 300 mg tygodniowo przez cały okres narażenia i jeszcze w ciągu 6 — 8 tygodni po opuszczeniu tych okolic. Te małe dawki nie chronią przed inwazją, lecz zapobiegają zachorowaniu. Na niektórych obszarach (głównie w południowo-wschodniej Azji) może być zlecony inny lek przeciwmalaryczny ze względu na występowanie szczepów chlorochino-opornych.

Włośnica

Włośnica lub trychinoza. Chorobę wywołuje włosień kręty (Trichinella spiralis); dojrzały samiec osiąga długość 1,5 mm, a samica — 3-4 mm. Otorbione larwy pasożyta, spożyte wraz z surowym lub półsurowym mięsem, pod działaniem soków trawiennych tracą łącznotkankową otoczkę, przekształcają się w dwunastnicy i górnym odcinku jelita cienkiego w postacie dojrzałe. Po kopulacji samice wni­kają w błonę śluzową i rodzą wielkie ilości żywych, nitkowatych larw o grubości 5-6 (im, które poprzez układ chłonny dostają się do krwiobiegu. Po fazie jelitowej następuje zatem faza uogólnionej inwazji. W jej końcowym etapie duża część pozostałych przy życiu pasożytów osiedla się w mięśniach, narządach wewnętrznych i w oś­rodkowym układzie nerwowym. Tutaj larwy zwijają się, tworzy się wokół nich torebka, w której mogą pozostać żywe (choć nie aktywne) przez szereg lat. Część z nich ginie i ulega zwapnieniu. Człowiek zaka­ża się zjadając surowe lub półsurowe mięso świń i dzików, pochodzące najczęściej z niekontrolowanego uboju. Także wędliny wędzone w zbyt niskiej temperaturze mogą być niebezpieczne (np. metka i kiełba­sa polska). Zachorowania są zwykle rodzinne, o przebiegu ciężkim na skutek masywnej inwazji. Zdarzają się również epidemie (głównie w miastach), szerzące się przez przetwory mięsne zawierające na ogół mało włośni, a przebieg choroby jest przeważnie lekki lub poronny. W Polsce rejestruje się rocznie zwykle od 100 do 300 zachorowań, czasem więcej. Okres wylęgania wynosi od kilku do 25 i więcej dni, średnio ok. 9-10 dni.

Objawy i przebieg. W okresie inwazji jelitowej brak jest wy­raźnych objawów lub są one krótkotrwałe i niecharakterystyczne. Wy­stępują mdłości, wymioty, wolne stolce, bóle brzucha. Wraz z inwazją uogólnioną pojawia się gorączka, czasem z dreszczami, obrzęki powiek i tkanki oczodołowej (tzw. żabie oczy), często obrzęki twarzy, prze­krwienie i wybroczyny spojówkowe, nasilające się szybko bóle różnych grup mięśni, dotkliwe zwłaszcza przy ruchach i ucisku. Na skórze mo­gą być widoczne wykwity wysypkowe różnego typu. Do typowych zmian (cennych dla celów rozpoznawczych) należą: znaczny wzrost ogólnej liczby leukocytów (leukocytoza) i znamiennie wysoki odsetek w obrazie krwi liczby granulocytów kwasochłonnych (eozynofilia — do kilkudziesięciu procent). W ciężkich przypadkach występują obja­wy ze strony układów: oddechowego, krążenia i ośrodkowego układu nerwowego, które mogą być przyczyną zgonów.

Leczenie. W fazie jelitowej mogą mieć znaczenie środki przeczy­szczające i przeciwrobaczycowe. W okresie uogólnionej inwazji stosuje się leczenie objawowe, zwłaszcza środki przeciwbólowe, a w razie cięż­kiego przebiegu kortykosteroidy ze względu na działanie przeciwza­palne i przeciwalergiczne. Właściwa opieka i dieta bogatoenergetyczna, uwzględniająca podawanie płynów i białek oraz witamin, mają podstawowe znaczenie.

Zapobieganie polega na przeprowadzaniu obowiązkowego w Polsce poubojowego badania mięsa świń i dzików.

Włosogłówczyca

Chorobę wywołuje włosogłówka (Trichuris trichiura), pasożyt o długości 3-5 cm, w swej dłuższej, przedniej części włosowato cienki (stąd nazwa), w tylnej zaś kilkakrotnie grubszy. Wy­dalane z kałem jaja o beczułkowatym kształcie zawierają larwy, któ­rych rozwój do postaci inwazyjnej odbywa się w glebie (jak u glisty ludzkiej). Człowiek zaraża się podobnie jak w glistnicy. Dojrzałe paso­żyty umiejscawiają się w dolnej części jelita cienkiego, w jelicie śle­pym, a w intensywniejszej inwazji także w jelicie grubym. W Polsce jest to po owsicy najczęstsza inwazja robaczycowa. Na wsi jest parok­rotnie częstsza niż w mieście, najczęstsza u dzieci w wieku 7-14 lat (w ponad 10%). Z reguły występują małe, bezobjawowe inwazje i przy­padkowe stwierdzenie nielicznych jaj w kale przy badaniu mikrosko­powym nie stanowi wskazań do leczenia. Raczej wyjątkowo zdarzają się w Polsce intensywne inwazje, mogące powodować niecharakterystyczne objawy i wydalanie większej ilości jaj. Zachodzi wtedy potrze­ba leczenia, które w tej inwazji jest mniej skuteczne niż w innych robaczycach. Jednak nawet częściowe zmniejszenie intensywności in­wazji może spowodować ustąpienie objawów.

Leczenie farmakologiczne. Po 2 tygodniach przeprowadza się kontrolne badanie kału.

Zapobieganie jak w glistnicy.

Glistnica

Glistnica jest chorobą inwazyjną, rzadziej występującą niż owsica (u ok. 1,5% ludności), częściej notowaną na wsi (do 6-7%) i na ogół u dzieci w wieku 7-14 lat. Pasożytem wywołującym jest glista ludzka (Ascaris lumbricoides), o długości 20 — 40 cm, należąca rów­nież do nicieni. Larwy jaj wydalonych z kałem ludzkim dojrzewają w glebie do postaci inwazyjnej w ciągu 3-6 tygodni. Człowiek zaraża się inwazyjnymi jajami spożywając surowe warzywa i niektóre owoce z ogrodów nawożonych odchodami ludzkimi. Jaja mogą się też dostać z gleby i wody na ręce dzieci w czasie zabaw a dorosłych przy pracach polowych. W jelicie cienkim człowieka larwy wydostają się z otoczki jaj, czynnie dostają do krwi i poprzez wątrobę, prawe serce wędrują do płuc. Tutaj odbywa się dalsze ich przeobrażenie. Stąd poprzez pę­cherzyki płucne pasożyty przenikają do dróg oddechowych. Odkrztu­szanie powoduje przejście ich do gardzieli i połykanie. Tak trafiają ponownie do przewodu pokarmowego, w którym przekształcają się w dojrzałe glisty.

Wyjątkowo mogą zdarzać się powikłania ty­pu chirurgicznego na skutek zatkania pasożytami dróg żółciowych, trzustkowych lub nawet jelit (niedrożność jelit). Częstsze są przypadki niewielkiej inwazji bezobjawowej, w której można przypadkowo stwierdzić robaki w stolcu lub wymiocinach.

Rozpoznanie polega na wykonaniu badania kału na obecność jaj pasożytów.

Leczenie jest farmakologiczne.

Zapobieganie wynika ze sposobów przenoszenia zakażenia i na szerzeniu oświaty sanitarnej.

Owsica

Owsica jest szeroko rozpowszechnioną, najczęściej występującą robaczycą, zwłaszcza wśród dzieci. Wywołuje ją owsik (Oxyuris vernicularis), niewielki nicień (5 — 10 mm) przypominający nitkę bawełny. Owsiki bytują w końcowym odcinku jelita cienkiego, w kątnicy, w wyrostku robaczkowym i jelicie grubym.

Wśród objawów  szczególnie dokuczliwy jest świąd w okolicy odbytu, co powoduje drapanie w czasie snu i prze­noszenie inwazyjnych jaj do ust (samozarażenie), a tym samym i przewlekanie się choroby. Przy intensywnej inwazji może dojść do zapalenia sromu i pochwy oraz moczenia nocnego. Człowiek jest je­dynym żywicielem pasożyta. Zakażenie łatwo szerzy się w środowi­sku za pośrednictwem zanieczyszczonej jajami bielizny, odzieży, po­karmów i przedmiotów.

Rozpoznanie opiera się na stwierdzeniu robaków w kale lub w okolicy odbytu, gdzie samice składają jaja u śpiących dzieci. Naj­częściej rozpoznanie ustala się na podstawie badania kału na obec­ność jaj.

Leczenie powinno być przeprowadzone nie tylko indywidualnie, ale i środowiskowo. Dotyczy to członków rodziny, dzieci i personelu w zakładach dziecięcych, przedszkolach, szkołach itp., u których stwier­dzono inwazję owsików. Podaje się określone leki. Kurację zwykle po­wtarza się po 2 tygodniach. Zabiegi sanitarno-porządkowe oraz prze­strzeganie skrupulatne zasad higieny osobistej niszczą jaja, a także zapobiegają ich rozprzestrzenianiu się.

Choroby wywołane przez płazińce

Tasiemce (Taenia) mają kształt wydłużonej, pła­skiej tasiemki czy wstążki. Składają się z małej główki zaopatrzonej w narządy czepne, krótkiej szyjki i przeważnie licznych członów. Pokarm pobierają powierzchnią całego ciała na drodze osmozy. Mają dość dobrze rozwinięty układ wydalniczy i najlepiej rozwinięty układ roz­rodczy, przy czym w każdym członie znajduje się narząd męski i że­ński (obojnactwo). Dojrzałe człony, wypełnione dużą ilością jaj, odrywają się od wstążki tasiemca (strobili) i są wydalane z kałem. Dalszy rozwój do postaci inwazyjnego wągra odbywa się w żywicielu pośrednim, głównie w mięśniach, ale także w wątrobie, mózgu i in­nych narządach. Wągier ma kształt pęcherzyka i zawiera płyn oraz główkę. Choroba wywołana przez wągry nazywa się wągrzycą. Tasiemczyce mają powszechny zasięg geograficzny. W Polsce poważniej­sze znaczenie mają choroby wywołane przez tasiemce: nieuzbrojonego, uzbrojonego i karłowatego.

 • Tasiemiec nieuzbrojony

Tasiemiec nieuzbrojony (T. saginata) ma na główce 4 przyssawki, nie ma haczyków. Długość jego wynosi 3-10 m. Człony przejrzałe odrywają się pojedynczo i mogą czynnie wypełzać przez od­byt. Człowiek zaraża się jedząc surowe mięso wołowe („tatara”) lub nie dogotowane.

 • Tasiemiec uzbrojony

Tasiemiec uzbrojony (T. soliutn) ma główkę zaopatrzoną w 4 przyssawki oraz podwójny wieniec haczyków („uzbrojony”). Jego dłu­gość wynosi 2-6 m. Człony przejrzałe są wydalane z kałem. Człowiek zaraża się jedząc surowe lub nie dogotowane mięso wieprzowe, także jego przetwory. Może również zarazić się bezpośrednio jajami tasiem­ca drogą ustną lub przez autoinwazję w przewodzie pokarmowym. Rozwijające się z jaj wągry mogą się umiejscawiać w różnych tkan­kach. Wągrzyca narządów miąższowych, mięśni, tkanki podskórnej przebiega zwykle bezobjawowo, natomiast zmiany wągrzycowe w mózgu lub gałce ocznej powodują ciężkie następstwa.

 • Tasiemiec karłowaty

Tasiemiec karłowaty (Hymenolepis nana), stosunkowo mały, o długości 2 — 5 cm, ma główkę zaopatrzoną w przyssawki i haczyki. Jest to częsty pasożyt szczurów, myszy i również dość częsty człowie­ka, głównie w środowiskach zamkniętych, zwłaszcza dziecięcych. Wy­wołuję chorobę zwaną hymenolepidozą. Cały cykl rozwojowy może odbywać się w jednym żywicielu. Jaja uwalniane jeszcze w świetle jelita z rozpadających się końcowych członów są częściowo wydalane na zewnątrz, częściowo wnikają do błony śluzowej, gdzie dojrzewają. Uwalniające się z nich tzw. cysticerkoidy dają początek strobili tasiemca (autoinwazja). Jaja mogą się przenosić z czło­wieka na człowieka przez zakażone nimi ręce, żywność, wodę, owady, a także może nastąpić samozakażenie (zakażenie jajami „własne­go” pasożyta, przeniesionymi na własnych rękach).

Objawy oraz wzrost liczby leukocytów kwasochłonnych we krwi (eozynofilia) mogą nasuwać podejrzenie choroby.

Rozpoznanie ustala się na podstawie badania kału na obecność jaj pasożytów. Rozróżnienie gatunków T. saginata i T. solium, których jaja mają podobny kształt i wygląd, jest możliwe dopiero po zbadaniu ciężarnych członów tasiemca.

Leczenie tasiemczyc wołowej i wieprzowej jest proste i skutecz­ne. Stosuje się określone leczenie farmakologiczne. Leczenie h y m e – nolepidozy jest podobne, lecz trwa kilka dni i częściej trzeba po­wtarzać kurację niż w innych tasiemczycach. Powtórne kuracje tym samym lekiem są przeprowadzane dopiero po stwierdzeniu dalszego trwania inwazji w badaniach kontrolnych (najlepiej w poradniach chorób pasożytniczych). W hymenolepidozie obowiązują także badania środowiskowe, dość długi nadzór nad ogniskami choroby oraz określo­ne postępowanie sanitarne.

 • Motylicza choroba

Tę chorobę inwazyjną — częstą u zwierząt trawożernych, rzadką u ludzi — wywołuje przywra motylica wątrobowa (Fasciola hepatica) o kształcie listkowatym (ok. 25 x 10 mm), posiada­jąca 2 przyssawki: gębową i nieco większą brzuszną. Jaja jej wydosta­ją się wraz z kałem na zewnątrz i dopiero w środowisku wodnym na­stępuje rozwój zarodkowy. Po uwolnieniu się z ciała ślimaka (różne ślimaki słodkowodne są tu żywicielami pośrednimi) ogoniaste cerkarie poruszają się swobodnie i za pomocą lepkiej wydzieliny przytwierdzają się do roślin wodnych lub zalewanych wo­dą. Tracąc ogonek i otorbiając się, stają się metacerkariami (postać inwazyjna).

Człowiek zaraża się pijąc wodę z metacerkariami lub spożywając su­rowe jarzyny podlewane wodą zanieczyszczoną larwami. W przewodzie pokarmowym larwy tracą otoczkę, wnikają do jamy otrzewnej, następ­nie do wątroby i osiedlają się w kanalikach żółciowych, gdzie osiągają dojrzałość płciową (przywra jest obupłciowa).

Pierwsze objawy choroby pojawiają się po 1 — 2 miesiącach od in­wazji. Początkowo są to: brak łaknienia, nudności, ogólne osłabienie bóle głowy i w okolicy nadbrzusza, wysypka pokrzywkowa, gorączka Wkrótce następuje wzrost liczby leukocytów we krwi i eozynofilia stopniowo powiększa się wątroba. Po paru lub kilku tygodniach pozo stają niewielkie tylko dolegliwości. W intensywnej inwazji dochodzi czasem do niedrożności przewodów żółciowych i żółtaczki. Małe inwaz­je mogą nie powodować poważniejszych objawów. Rozpoznanie ustala się wykrywając w kale lub w treści dwu­nastniczej charakterystyczne jaja.

Leczenie polega na stosowaniu odpowiednich środków farmako­logicznych.

Zapobieganie zarażeniu to przede wszystkim niepicie wody z otwartych zbiorników i niepodlewanie nią spożywanych na surowo ja­rzyn. Zapobieganie na szerszą skalę polega na ochronie tych zbiorni­ków przed zanieczyszczeniem fekaliami żywicieli ostatecznych (tj. głównie zwierząt trawożernych).

Robaczyce – helmintozy

Robaki, pasożyty wielokomórkowe, różnią się od innych chorobo­twórczych czynników biologicznych wieloma cechami, a choroby przez nie wywoływane nazywane są pasożytniczymi lub inwa­zyjnymi. Robaki pasożytnicze należą do dwóch grup: robaków płaskich, zwanych płazińcami, oraz robaków obłych, zwanych obleńcami. W zależności od form rozwojowych pasożyta, wyróżnia się żywiciela ostatecznego, w którym bytuje pasożyt dojrza­ły, oraz żywiciela pośredniego, w którym rozwijają się postacie larwal­ne. Szkodliwość pasożytnictwa zależy od:

 1. liczby pasożytów (przebieg małej inwazji może być bezobjawowy),
 2. gatunku robaka,
 3. osobni­czych właściwości i wieku człowieka (dzieci są bardziej wrażliwe na niektóre inwazje),
 4. uszkodzeń mechanicznych, zatruwania organiz­mu produktami przemiany materii, wywołania reakcji alergicznych oraz zubożenia organizmu żywiciela w istotne dla życia substancje, co powoduje niekiedy ich niedobory.

Z wyjątkiem włośnicy, właściwie wszystkie inne robaczyce dają po­dobny zespół objawów chorobowych. Występują:

 1. objawy ze strony przewodu pokarmowego: zmiana łaknienia (brak apetytu lub nadmierny głód), apetyt spaczony (nadmierny na po­trawy kwaśne lub słodkie), nudności, wymioty, bóle brzucha, biegun­ka lub zaparcie stolca;
 2. objawy ogólne: osłabienie, nieprzybieranie na wadze, czasem chudnięcie, bladość, sińce pod oczami;
 3. objawy typu nerwicowego: nadmierna pobudliwość lub apatia, zgrzytanie zębami, zawroty głowy, nierzadko pobolewanie głowy, u dzieci czasem drgawki;
 4. objawy uczuleniowe: zmiany skórne i swędzące wysypki, obrzęki alergiczne;
 5. zwiększona liczba leukocytów kwasochłonnych.