Kolagenoza

Układowe choroby tkanki łącznej są ogólnoustrojowymi chorobami zapalnymi, mogącymi obejmować wiele narządów wew­nętrznych, skórę i narząd ruchu, a w jego obrębie zarówno stawy, jak i mięśnie. Do grupy tych chorób zalicza się:

  1. liszaj (toczeń) ru­mieniowaty uogólniony,
  2. guzkowe zapalenie wielotętnicze,
  3. za­palenie skórno-mięśniowe
  4. twardzinę (sklerodermę) uogólnio­ną.

Wspólnymi cechami tych chorób – wykazujących pewne odręb­ności — są:

  • podobne zaburzenia biochemiczne i zapalne w tkance łącznej, która wchodzi w skład budowy niemal wszystkich narządów ustroju;
  • podobne zaburzenia odczynowości organizmu, która zostaje skie­rowana przeciwko własnym tkankom, a więc wytwarzanie autoprzeciwciał i zapalnych odczynów komórkowych uszkadzających własne tkanki;
  • najczęściej — współistnienie odczynów zapalnych w skórze, w stawach, mięśniach i w naczyniach krwionośnych różnych na­rządów;
  • niekiedy — uszkodzenie nerwów obwodowych bądź ośrodkowego układu nerwowego;
  • podobny przebieg kliniczny ze skłonnością do obostrzeń przebie­gających z podniesieniem temperatury ciała, niedokrwistością, upośle­dzeniem ogólnego stanu i przyspieszeniem OB;
  • podatność na leczenie przeciwzapalne i tłumiące nadmierną od­czynowość organizmu, a niepodatność na leczenie antybiotykami.

Przyczyny układowych chorób tkanki łącznej są nieznane. Zapa­dają na te choroby częściej kobiety niż mężczyźni.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.