Niektóre problemy inwalidztwa

Inwalidztwo powstaje wówczas, gdy występują różnego stopnia ogra­niczenia sprawności ruchowej. Na przykład niewielkie ograniczenie ruchomości drobnych stawów ręki czy stawu łokciowego, tylko nie­znacznie utrudniające pracę urzędnikowi, może wszakże uniemożliwić pracę pianiście czy rzemieślnikowi. Jest to rodzaj inwalidztwa, w któ­rym konieczna może być zmiana pracy lub nawet zmiana zawodu.

Całokształt działań związanych z tzw. produktywizacją in­walidów zmierza do tego, aby w miarę możności inwalidztwo nie wyłączało człowieka z czynnego udziału w życiu zawodowym i społecz­nym oraz z samodzielnego zaspokajania własnych po­trzeb. Wiąże się z tym nie tylko sprawa wykonywania zawodu, ale także codziennych czynności związanych z samoobsługą, a więc samodzielnego ubierania się, czesania, jedzenia, posługiwania się urządzeniami domowymi. W tym celu produkowane są specjalne pomoce ułatwiające choremu wykonywanie tych czynności, np. sztućce i grzebienie na przedłużaczu, szczypce do podnoszenia przedmiotów z podłogi, proste przyrządy do wkładania skarpet czy pończoch, uchwyty do kranów i wiele innych, nie mówiąc już o wózkach in­walidzkich, a nawet samochodach umożliwiających poruszanie się. Istnieje również możliwość adaptacji mieszkania i jego urządzeń (kuchni, łazienki) do potrzeb inwalidy. Informacji i wskazówek dotyczących tych wszystkich spraw udzielają poradnie reumatologicz­ne, poradnie rehabilitacyjne, oddziały Towarzystwa do Walki z Kalec­twem oraz wydziały zdrowia i opieki społecznej urzędów wojewódz­kich.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.