Zaburzenia neurologiczne w zatruciach

  • Zatrucie przewlekłe nikotyną

Nikotynizm u palaczy powoduje powtarzające się skurcze naczyń tętniczych, zwłaszcza wieńcowych i kończyn dolnych, co prowadzi do mikrozawałów mięśnia serca i szyb­kiego rozwoju miażdżycy naczyń wieńcowych i obwodowych. Ponadto pobudzając zwoje przywspółczulnego układu nerwowego parasympa­tycznego nasila objawy dychawicy oskrzelowej i choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy.

  • Zatrucie alkoholem etylowym

Alkohol jest silną trucizną tkan­kową, działającą hamująco na ośrodkowy układ nerwowy, zwłaszcza na istotę siateczkową pnia mózgu i korę mózgową.

  • Zatrucie ostre

W pewnym okresie po wypiciu alkoholu wystę­pują zaburzenia złożonych funkcji psychicznych (uwagi, myślenia, pa­mięci, procesów kojarzenia), następnie zaburzenia koordynacji rucho­wej i zaburzenia mowy, zwykle z jednoczesnym pobudzeniem psycho­ruchowym. W następnej fazie występuje głęboka śpiączka, często z za­burzeniami oddechowymi i sercowo-naczyniowymi. Ostre zatrucie al­koholem etylowym przy stężeniach we krwi powyżej 500 mg% (5%o) powoduje zwykle zejście śmiertelne, najczęściej wskutek porażenia oś­rodka oddechowego pnia mózgu.

  • Zatrucie przewlekłe

Przy częstym nadużywaniu alkoholu etylowego występują zaburzenia wyższych czynności psychicznych, za­burzenia charakterologiczne, następnie ostre i przewlekłe psychozy al­koholowe. Wskutek niedoboru witaminy B1 (zwykle zaburzenia wchła­niania jelitowego – śluzówka jest uszkodzona przez alkohol) rozwija się encefalopatia niedoborowa i zespół otępienny.

  • Zatrucie alkoholem metylowym

Alkohol ten wywołuje zaburze­nia metabolizmu komórek, również w układzie nerwowym. Objawy neurologiczne to bóle i zawroty głowy, wymioty, zaburzenia przyto­mności, drgawki, zaburzenia oddechowe, uszkodzenie nerwów wzroko­wych z zaburzeniami wzroku aż do trwałej ślepoty włącznie.

  • Zatrucie barbituranami

Barbiturany, leki nasenne, pochodne kwasu barbiturowego, w dużych dawkach hamują ośrodki mózgowe, zwłaszcza oddechowy, uszkadzają naczynia krwionośne. Objawem zatrucia jest śpiączka, wąskie, nie reagujące na światło źrenice, skóra początkowo zaczerwieniona, potem sinoszarawa.

  • Zatrucie tlenkiem węgla

Tlenek węgla blokuje oddychanie tkan­kowe wskutek przemiany hemoglobiny krwi w karboksyhemoglobinę. W mózgu i rdzeniu powoduje obrzęk, liczne drobne ogniska martwicy, zanik elementów komórkowych. Przy lekkim zatruciu występu­ją bóle i zawroty głowy, nudności, wymioty. Przy ciężkim — długo­trwała śpiączka, czasem drgawki, wiśnioworóżowe zabarwienie skóry. Następstwem jest trwałe uszkodzenie mózgu, nerwów obwodowych i nerwowego układu autonomicznego. Najbardziej typowe są objawy parkinsonowskie.

  • Zatrucie pestycydami

Zwykle występuje u osób zatrudnionych w rolnictwie i ogrodnictwie. Pestycydy uszkadzają wiele narządów, w tym również mózg. Objawem zatrucia są bóle i zawroty głowy, osłabienie, wymioty, podrażnienie śluzówek. W cięższych zatruciach wy­stępują objawy psychotyczne, drgawki, śpiączka.

  • Zatrucie talem

Tal uszkadza elementy komórkowe mózgu i ner­wów obwodowych. Objawem zatrucia są bóle brzucha, nudności, wymioty, pobudzenie, bóle i parestezje kończyn. W okre­sie późniejszym – uszkodzenie wielu nerwów obwodowych, wypadanie włosów.

  • Zatrucia metalami ciężkimi

Zwykle są to przewlekłe zatrucia zawodowe. Metale ciężkie powodują uszkodzenia ośrodkowego i obwo­dowego układu nerwowego: mangan uszkadza mózg (encefalopatia), z przewagą objawów parkinsonowskich, ołów wywołuje zapalenie wielonerwowe i encefalopatię, rtęć — encefalopatię i usz­kodzenie autonomicznego układu nerwowego.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.