Czynniki procesu epidemicznego

W epidemiologii ogromne znaczenie ma wiedza o różnych aspektach życia społecznego, o rozwoju ekonomicznym, demografii, stanie higie­ny społeczeństwa, o służbie zdrowia. Czynniki te wpływając na po­szczególne ogniwa procesu epidemicznego działają hamująco na sze­rzenie się chorób zakaźnych lub ułatwiają ich rozpowszechnianie. Urbanizacja np. i związane z nią warunki bytowania ludności ułatwiają szerzenie się niektórych zakażeń, zwłaszcza wśród dzieci, zaś lepsze warunki mieszkaniowe, odpowiedni stan higieny komunalnej (kanali­zacja, wodociągi), higieny żywienia przyczyniają się w znacznym stop­niu do ograniczenia występowania wielu chorób, głównie szerzących się drogą pokarmową i wodną.

Zasięg chorób zakaźnych może być różny. Zachorowania poje­dyncze, odosobnione, nazywa się sporadycznymi. Jeśli choroba utrzymuje się na pewnym obszarze stale, dając podobną liczbę zacho­rowań, mówi się o endemii. Występowanie znacznie większej niż zwykle liczby zachorowań na pewnym obszarze i w danym czasie ok­reśla się epidemią. Jeżeli epidemia szerzy się szybko i ogarnia swym zasięgiem duże obszary kraju, kilka lub więcej krajów — nazy­wa się ją pandemią.

Środowisko ludzkie lub zwierzęce na pewnym obszarze, na którym utrzymuje się i krąży drobnoustrój stale znajdując ku temu sprzyjają­ce warunki, określa się jako rezerwuar lub zbiornik zarazka. Miejsce, w którym znajduje się jeden lub więcej chorych zakaź­nie, wraz z otoczeniem ludzkim i całym bliskim środowiskiem (dom, wieś itp.), nazywa się ogniskiem epidemicznym. Miejsce przeniknięcia zarazka do organizmu nosi nazwę wrót zakażenia. Wiele zarazków może zakażać człowieka tylko przez określone wrota zakażenia. Od umiejscowienia wrót zakażenia może zależeć postać kli­niczna wielu zakażeń.

Od momentu zakażenia do wystąpienia pierwszych objawów choro­bowych upływa pewien czas, który zwany jest okresem wylęga­nia, czyli okresem inkubacji. W większości chorób trwa on od kilku dni do kilku tygodni, lecz może być znacznie krótszy lub znacz­nie dłuższy. W tym czasie następuje namnażanie zarazka i tworzenie chorobotwórczo działających substancji, a ze strony organizmu — za­początkowanie uruchamiania mechanizmów obronnych. W dalszym rozwoju zakażenia dochodzi do choroby, której przebieg zależy od działań szkodliwych zarazka i od różnego rodzaju typu odczynów i me­chanizmów obronnych organizmu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.