Dżuma

Chorobę wywołuje pałeczka Yersinia pestis, wrażliwa na ogrzewanie oraz środki odkażające, a oporna na niskie temperatury. Choroba należy do najbardziej zaraźliwych, zwłaszcza w postaci płuc­nej. W ubiegłych wiekach powodowała największe ze znanych w dzie­jach świata epidemie i masowe zgony. Niebezpieczeństwo nie wygasło do dzisiaj, gdyż w wielu częściach świata dżuma występuje na określo­nych terenach wśród dzikich gryzoni, stanowiących rezerwuar zaraz­ka. W pewnych warunkach zakażenie przenosi się na szczury domowe i wędrowne, które stają się źródłem zakażenia dla człowieka. Wskaź­nik podatności wynosi 0,85. Przenosicielem dżumy gruczołowej (dymieniczej) jest pchła szczura (Xenopsylla cheopis). Zarazki z wrót zakażenia w nakłutej skórze przenikają do węzłów chłonnych, a także do krwi. U niektórych chorych dochodzi wtórnie do rozwoju dżumy płucnej, w której zakażenie bardzo łatwo przenosi się na ludzi na drodze kropelkowej i może dojść do szybko szerzącej się epi­demii. Okres wylęgania w dżumie gruczołowej wynosi 3 — 6 dni, w płucnej — 2 — 3 dni.

Dżuma gruczołowa zaczyna się nagle dreszczami, gorączką, bólami głowy, odurzeniem i podnieceniem. Na błonach śluzowych i skórze powstają zmiany krwotoczne. Między 2 a 5 dniem tworzą się bolesne obrzmienia węzłów chłonnych (dymienice), w zależności od umiejscowienia wrót zakażenia — pachwinowych, pachowych lub kar­kowych. Zwykle ulegają one zropieniu i przebiciu. W pomyślnym prze­biegu gorączka i inne objawy ustępują powoli, w ciągu 2 tygodni.

Dżuma płucna (wtórna i pierwotna) rozpoczyna się nagle go­rączką, silną dusznością i suchym kaszlem. Wkrótce występuje krwioplucie i sinica, po 2-5 dniach następuje obrzęk płuc i śmierć.

Dżuma posocznicowa (pierwotna lub rozwijająca się w prze­biegu innych postaci dżumy) jest stanem ciężkiego zatrucia. Zgon mo­że nastąpić w ciągu 1 — 2 dni.

Postępowanie w podejrzeniu lub rozpoznaniu dżumy podobne jak w cholerze. Okres kwarantannowy trwa co najmniej 6 dni.

Leczenie przyczynowe polega na stosowaniu dużych dawek określonych antybiotyków, w ciężkich przypadkach w połączeniu z in­nymi antybiotykami. Leczenie objawowei opieka są analogicz­ne jak w innych ciężkich chorobach zakaźnych. Jednorazowe szcze­pienie ochronne może zapewnić odporność na stosunkowo krót­ki czas (do 8 miesięcy lub niewiele dłuższy).

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.