Źródła zakażenia

Źródłami zakażenia mogą być:

  1. ludzie zakaźnie chorzy i chore zwierzęta (w chorobach odzwierzęcych),
  2. ludzie i zwierzęta bę­dący nosicielami zarazków,
  3. czasem zwłoki ludzi lub zwierząt, krótko po śmierci.

Okres zaraźliwości jest to przeciąg czasu, w którym zakaże­nie może być przeniesione na ludzi zdrowych. W różnych chorobach zakaźnych okres ten ma różną długość. Niektóre choroby zakaźne, np. tężec i botulizm, są niezaraźliwe, ponieważ czynnik zakaźny nie jest w nich przekazywany z człowieka na człowieka.

W zjawisku nosicielstwa zarazków w organizmie wytwarza się stan specyficznej równowagi, rodzaj współżycia bliski komensalizmowi. Zarazki namnażają się, lecz nie działają chorobotwórczo na ży­wiciela. Wydalane z kałem, moczem, plwociną lub łuszczącą się skórą stanowią jednak zagrożenie dla innych organizmów. Nosicielstwo mo­że być:

  1. pochorobowe, krótkotrwałe (np. po błonicy) lub długo­trwałe (np. stałe po durze brzusznym)
  2. w zakażeniach przebiegających bezobjawowo; możliwe jest też zakażenie się od osób w końcowych dniach okresu wylęgania choroby.

W wewnętrznych, endogennych zakażeniach sprawcami zacho­rowań ludzi są drobnoustroje przebywające w stanie utajonym w ich organizmie. Tak wywoływane są: półpasiec, późne nawroty duru wy­sypkowego (plamistego), nawroty malarii. Powstaje wtedy możliwość szerzenia zakażenia w otoczeniu. Ze źródeł endogennych mogą również rozwijać się choroby wywołane przez drobnoustroje warunkowo pato­genne, zwłaszcza komensale, stanowiące główną część flory normal­nej. Przy uszkodzeniach błon śluzowych (np. przez wirusy, niektóre pierwotniaki) może dochodzić do rozwoju zakażeń bakteriami bytują­cymi w drogach oddechowych lub przewodzie pokarmowym. Także by­tujące na skórze niektóre saprofity (gronkowce i paciorkowce) stają się nierzadko patogenne dla żywiciela i następnie przy łuszczeniu skóry z jej zmienionymi częściami, ropą itp. dostają się obficie do otoczenia. Przedostanie się drobnoustrojów z miejsca zwykłego bytowania do krwi i tkanek narządów o odmiennych warunkach środowiskowych powodu­je niejednokrotnie ich uzjadliwienie i działanie chorobotwórcze.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.