Człowiek stary jako pacjent

W świadomości większości osób starość łączy się z pojęciem trosk, dolegliwości i kalectwa. Tak pesymistyczny pogląd nie jest jed­nak zgodny z rzeczywistością. Wielu badaczy zajmowało się zagadnie­niem sprawności życiowej ludzi starszych. Wyniki tych badań mówią, że jedynie ok. 10% ludzi starych wykazuje tak znaczne upośledze­nie stanu zdrowia, że nie może samodzielnie opuszczać domu. Większość ludzi po 60 r. życia jest zdolna do pracy i samodzielnego życia. Naturalnie wraz z wiekiem wzrasta odsetek osób niesprawnych. Prob­lem ten ilustruje rysunek, który przedstawia procent osób zdolnych do samodzielnego wykonywania cięższych prac domowych (np. pranie, palenie w piecu) w zależności od wieku i płci. Wyniki pochodzą z ba­dań 1000 osób w wieku 60 do 80 lat w Białymstoku. Zwraca uwagę gorsza sprawność kobiet, co jest szczególnie wyraźne w bardziej za­awansowanej starości.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.