Czynna postawa psychiczna

Najpiękniejszym jej przejawem jest uprawianie jakiejś formy dzia­łalności społecznej, np. działalności w klubie rencistów, w klubie se­niora lub w jakichś innych organizacjach. Jest to bardzo ważne, aby mieć czynne nastawienie psychiczne, nie zamykać się w swojej sytua­cji człowieka na emeryturze, starać się wykorzystać swoje dotychcza­sowe umiejętności.

Jednym z przejawów czynnej postawy życiowej są zajęcia hob­bistyczne, tzn. różne ulubione zajęcia rekreacyjne. Uprawianie te­go rodzaju zajęć po przejściu na emeryturę zastępuje jak gdyby do­tychczasową pracę zawodową. Najlepiej, aby zajęcia te były związane z ruchem i z pracą umysłową.

Wyrazem czynnej postawy życiowej jest też lektura książek i czaso­pism, chodzenie do teatru i kina, słuchanie radia, wreszcie oglądanie telewizji. Człowiek starszy zwykle podziela pod tym względem upodo­bania młodszych członków rodziny.

Telewizja jednak gra wątpliwą rolę w życiu starszego człowieka oraz w profilaktyce geriatrycznej. Przy telewizorze spędza się zwykle wiele godzin bez ruchu, oglądając programy dość bezmyślnie, „tak jak leci”, drzemiąc w fotelu. Z tego względu telewizja jest najmniej war­tościową rozrywką dla ludzi starszego pokolenia.

Ważną rolę w organizowaniu programu kulturalnego dla ludzi star­szych powinny odgrywać kluby seniora lub podobne instytu­cje, urządzające wieczorki wspólnej lektury lub zbiorowe wyjścia do teatru.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.