Opieka specjalistyczna,geriatryczna i domowa

Ludzie starzy chorują częściej niż młodzi, choroby ich mają prze­bieg mniej korzystny, łatwo ulegają powikłaniom. Z tego względu częściej wymagają leczenia specjalistycznego, w zależności od rodzaju choroby. Są wtedy kierowani odpowiednio do poradni kardiologicznej (choroby serca), diabetologicznej (cukrzyca), nefrologicznej (choroby nerek) lub innych poradni specjalistycznych. Wszystkie one mają w zasadzie charakter konsultacyjny, tzn. że chory jest w tych porad­niach okresowo kontrolowany, nadal zaś jest leczony przez swojego lekarza rejonowego.

Spośród poradni specjalistycznych szczególną rolę pełnią porad­nie geriatryczne. Zajmują się one leczeniem dolegliwości wieku starczego oraz profilaktyką przedwczesnego starzenia się i niedołę­stwa starczego. Do poradni geriatrycznych powinny być kierowane osoby w starszym wieku, u których proces starzenia przebiega szybciej lub powoduje znaczniejsze dolegliwości. Leczenie geriatryczne nie jest leczeniem określonej choroby, lecz oddziaływaniem na ca­ły starzejący się organizm. Jest to leczenie wielokierunkowe, łączące leczenie farmakologiczne z leczeniem ruchem, fizykoterapią, lecze­niem dietetycznym i innymi pomocniczymi metodami. Poradnie geria­tryczne mają m.in. możliwość kierowania swoich pacjentów na lecze­nie uzdrowiskowe w sanatorium geriatrycznym. Zakres działalności poradni geriatrycznych może być różny, zależnie do lokal­nych potrzeb, ale w żadnym razie nie mają one na celu wyręczać po­radni rejonowych w świadczeniu podstawowej pomocy medycznej lu­dziom starym.

  • Opieka domowa

Z leczenia w przychodniach rejonowych, poradniach specjalistycz­nych lub poradniach geriatrycznych mogą korzystać jedynie ci starsi ludzie, których stan zdrowia pozwala na chodzenie do przychodni. Opiekę lekarską nad obłożnie chorymi w domu sprawuje lekarz rejo­nowy.

Obłożna choroba trwająca jedynie kilka dni nie powoduje zwykle większych kłopotów. Nawet ludzie samotni mają jakichś sąsiadów lub przyjaciół, którzy zamówią wizytę lekarską, kupią lekarstwa i zorgani­zują posiłki. Więcej problemów stwarzają obłożnie chorzy przewlekle, przykuci do łóżka na wiele miesięcy, ponieważ muszą mieć zapewnioną ciągłą odpowiednią opiekę domową.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.