Działalność profilaktyczna

W oparciu o diagnozę osobowości jednostki i jej zachowania psy­cholog formułuje zasady postępowania profilaktycznego zmierzającego do optymalizacji działań osoby badanej, wyeliminowania zaburzeń w jej funkcjonowaniu. Do tego typu działań należą: poradnictwo, reedu­kacja zaburzeń w procesie czytania, pisania, mowy, organizowanie społeczności leczniczej, prowadzenie grup treningowych.

  • Poradnictwo dotyczące problemów wychowawczych

Poradnictwo dotyczące problemów wychowawczych zmierza do zapewnienia dziecku warunków sprzyjających rozwojowi, do uchronie­nia go przed zadaniami przekraczającymi możliwości intelektualne i emocjonalne. W rozmowie z rodzicami psycholog ustala poziom wyma­gań i metody wychowawcze uwzględniające predyspozycje osobowościowe dziecka, takie jak poziom wrażliwości, system potrzeb i nawy­ków, poziom odporności na stres. Porady te są szczególnie istotne w wychowywaniu dzieci z różnymi postaciami zaburzeń rozwojowych.

Częstym problemem wychowawczym są niepowodzenia szkolne. Trafna diagnoza ich przyczyn pozwala na wybór właściwe­go postępowania. Gdy niepowodzenia szkolne są spowodowane global­nym obniżeniem możliwości intelektualnych , uczeń zostaje zakwalifikowany do szkoły specjalnej, która ze względu na zmniejszony zakres programu, specyficzne metody nauczania daje dziecku szansę na opanowanie podstawowych wiadomości, przygoto­wuje do zawodu. Gdy niepowodzenia szkolne są uwarunkowane dysharmoniami rozwojowymi (wybiórczymi obniżeniami takich sprawności, jak np. analiza, synteza wzrokowa, sprawność motoryczna), psycholog prowadzi z uczniem specjalne ćwiczenia usp­rawniające, udziela nauczycielom wskazówek co do sposobu prze­kazywania wiedzy i egzekwowania od ucznia wiadomości. Jeśli zabu­rzenia zachowania dziecka są uzależnione od warunków środowisko­wych, podejmowana jest terapia rodzinna. Ma ona na celu pop­rawę funkcjonowania całej rodziny, zapewnienie każdemu z jej człon­ków warunków do indywidualnego rozwoju, w oparciu o silną więź rodzinną.

  • „Społeczność lecznicza”

Organizowanie na terenie oddziałów psychiatrycznych tzw. społeczności leczniczej zmierza do stworzenia atmosfery sprzyjającej leczeniu, w której chorzy czują się aktywnymi współgospodarzami oddziału, wypracowują normy i zasady współżycia, rozwiązują konflikty istniejące między nimi oraz między nimi i perso­nelem. W oddziałach prowadzonych zgodnie z zasadami społeczności chorzy czują się nie tylko przedmiotem, ale i podmiotem oddziaływa­nia, sprawują określone role społeczne nie tracąc kontaktu z realiami życia poza szpitalem, nie uzależniają się nadmiernie od szpitala jako instytucji.

  • Grupy treningowe

Grupy treningowe są organizowane dla ludzi, którzy poszukują dróg własnego rozwoju, sposobu nawiązywania pełniejszych, bar­dziej satysfakcjonujących kontaktów z otoczeniem. Celem tych grup jest stworzenie warunków, w których uczestnicy mogliby poz­nać swe potrzeby, dowiedzieć się, jak są spostrzegani przez innych, zaobserwować formy zachowania innych członków grupy w określo­nych sytuacjach życiowych. Prowadzący grupę trener proponuje za­dania dające uczestnikom szansę na przeżycie kształcących do­świadczeń emocjonalnych.

Odmianą grup treningowych są tzw. grupy robocze, organizo­wane dla członków zespołu realizującego określone zadania. Grupy te są nastawione na doskonalenie sposobu porozumiewania się w zespo­le, dostarczenie bodźców aktywizujących do działań zmierzających do realizacji zadań stawianych przed zespołem.

Ważną formę działalności profilaktycznej w zakresie higieny psy­chicznej stanowi akcja oświatowa – odczyty, pogadanki, konsultacje.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.