Działalność rehabilitacyjna

Objęte są nią osoby z zaburzeniami w określonej sferze funkcjono­wania. Jedną z form tego typu działalności jest reedukacja dysleksji i dysgrafii, czyli zaburzeń w procesie opanowywania czynności czytania i pisania. Reedukacja zmierza do usprawnienia obu tak ważnych w przyswajaniu wiedzy procesów poprzez ćwiczenia analizatora wzrokowego (oczu), słuchowego (uszu), sprawności rucho­wej, koordynacji wzrokowo-ruchowej. W podobny sposób przebiegają ćwiczenia rehabilitacyjne prowadzone z osobami, u których stwierdzo­no zaburzenia funkcji psychologicznych na podłożu organicznego usz­kodzenia mózgu. Duże osiągnięcia mają neuropsycholodzy w rehabili­tacji zaburzeń o charakterze afazji (zaburzenia mowy). Postępowa­niem rehabilitacyjnym objęte są również osoby przewlekle chore fi­zycznie, np. z chorobami narządów ruchu. Celem oddziaływań jest ułatwienie pacjentowi zaakceptowania choroby i ograniczeń, które ona ze sobą niesie, pomoc w zmianie celów i planów życiowych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.