Teorie poznawcze

  • Psychologia poznawcza

W świetle tej teorii człowiek stanowi podmiot własnej aktywności i przyjmuje wobec otoczenia postawę ba­dacza, tj. odbiera informacje płynące z otoczenia, rejestruje je w pamięci, formułuje hipotezy wyjaśniające zarejestrowane zjawiska, sprawdza je w procesie przystosowania się i przekształcania rzeczywi­stości. W toku poznawania rzeczywistości tworzy tzw. konstrukty poznawcze, tj. systemy informacji o sobie i otaczającym świecie. Każdy człowiek tworzy indywidualny system konstruktów, różniący się od systemów innych ludzi poziomem złożoności, abstrakcji, pla­styczności.

Zaburzenia w funkcjonowaniu psychiki człowieka powstają na skutek ograniczenia lub zniekształcenia dopływających informacji, a także ich nadmiaru (efekt przeciążenia).

  • Terapia według założeń psychologii poznawczej

Terapia według założeń psychologii poznawczej polega na tym, że terapeuta razem z pacjentem formułuje problem, stawia hipotezy wyjaśniające jego istotę, podejmuje kolejne próby ich weryfikacji zmierzając do rozwiązania bądź przeformułowania problemu.

  • Teoria komunikacji

Teoria komunikacji wywodzi się z nurtu psychologii poznawczej. Przedstawiciele tej teorii koncentrują się na analizie procesu komuni­kacji, czyli sposobu porozumiewania się ludzi między sobą. Proces ko­munikacji zachodzi między co najmniej dwiema osobami — nadawcą i odbiorcą — na dwu płaszczyznach: słownej i pozasłownej (mimika, pantomimika, ton i melodia głosu).

Prawidłowa komunikacja polega na wymianie jednoznacznych komunikatów, tzn. zgodnych w warstwie słownej i pozasłownej, a tak­że w sekwencji czasowej i zakłada zdolność do metakomunikacji, tj. wymiany informacji zwrotnych o tym, jak przebiega proces komunikowania się. Nadawanie sprzecznych komunikatów buduje re­lację podwójnego wiązania, w której odbiorca jest zdezoriento­wany i nie wie, czy ma zareagować na treść czy na formę nadanego komunikatu? Podwójne wiązanie w kontaktach z ludźmi, z którymi jednostka jest związana emocjonalnie, może prowadzić do zaburzeń w jej rozwoju psychicznym.

  • Terapia w oparciu o założenia teorii komunikacji

Terapia w oparciu o założenia teorii komunikacji koncentruje się na: analizie sposobu, w jaki jednostka porozumiewa się z otocze­niem, wyeksponowaniu istniejących zakłóceń, dostarczeniu wzorów prawidłowego komunikowania się z ludźmi.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.