Zastosowania psychologii

Specjaliści w dziedzinie psychologii — psychologowie — są zatrud­niani: w placówkach oświaty i wychowania (poradnie wychowawczo-zawodowe, szkoły), w placówkach służby zdrowia (poradnie zdro­wia psychicznego, poradnie rehabilitacyjne, oddziały szpitalne, sana­toria), w placówkach wymiaru sprawiedliwości (zakłady wychowa­wcze, karne), w różnych instytucjach naukowych, a także w dużych zakładach produkcyjnych.

  • W placówkach oświaty i wychowania

W placówkach oświaty i wychowania przeprowadza się badania psychologiczne uczniów na użytek szkoły. Są to badania kwalifikacyjne do określonego typu szkoły, do zajęć o charakterze reedukacyjnym i terapeutycznym. Wyniki tych badań stanowią podstawę do udziela­nia porad wychowawczych rodzicom i nauczycielom. Psycholog pracu­jący w szkole zajmuje się diagnozą niepowodzeń szkolnych, zaburzeń zachowania uczniów, służy swą pomocą w wyjaśnianiu i rozwiązywa­niu konfliktów między uczniem a nauczycielem, uczniem a grupą ró­wieśniczą.

W placówkach służby zdrowia psychologowie zajmują się bada­niem osób, które zgłaszają się o pomoc do poradni lub już są leczone szpitalnie. Przedmiotem badań są zaburzenia w funkcjonowaniu psy­chicznym oraz wyjaśnienie mechanizmów, które doprowadziły do pow­stania tych zaburzeń w powiązaniu z czynnikami sytuacyjnymi. Diagnoza powinna zawierać rokowania co do możliwości usunię­cia lub złagodzenia stwierdzonych zaburzeń oraz sugestie odnośnie do sposobu postępowania terapeutycznego.

W placówkach wymiaru sprawiedliwości psychologowie zajmują się badaniem świadków, osób podsądnych lub odbywających karę. W sporządzanej opinii psycholodzy wysuwają hipotezy co do wiarygod­ności zeznań, motywów dokonywanych czynów przestępczych, opisują cechy osobowości sprawców sugerując właściwe w określonym przy­padku metody resocjalizacji.

W zakładach pracy psychologowie przeprowadzają badania mają­ce na celu uzyskanie wiedzy o właściwościach, jakie powinny posia­dać osoby pracujące na danym stanowisku, oraz o zasadach optymal­nej organizacji pracy i kierowania zespołem. Psycholog służy swą wie­dzą i doświadczeniem w rozwiązywaniu konfliktów między pracowni­kami oraz pracownikami i kierownictwem.

W placówkach naukowych o różnym charakterze psychologo­wie zbierają i opracowują dane o psychologicznych aspektach takich zjawisk społecznych, jak przestępczość, uzależnienia (alkoholizm, narkomania), rozluźnienie więzi rodzinnych, społecznych. Na podsta­wie wiedzy teoretycznej budują programy nauczania szkolnego, for­mułują zasady organizacji ośrodków zbiorowego nauczania i wycho­wania.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.